Page Loader

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Er zal in de hierop volgende tekst gerefereerd worden aan ‘leden’, ‘lid’ en ‘lidmaatschap’. Hierbij worden de bij het NTRK aangesloten bedrijven bedoeld.

Het aanvragen van een lidmaatschap

Artikel 1
  • Een potentieel lid kan een lidmaatschap aanvragen door via de website van het NTRK een lidmaatschapsformulier in te vullen en te versturen.
  • Een lidmaatschapsformulier kan alleen ingevuld worden door degene die rechtsgeldig het bedrijf vertegenwoordigd. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen eventuele financiële gevolgen verhaalt worden op het potentiele lid.
  • Bij het lidmaatschapsformulier wordt een uittreksel van het handelsregister toegevoegd, waarop aangegeven wordt dat het bedrijf in kwestie opereert binnen de telefonie-branche. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden voor de aanvraagdatum. Het is mogelijk dat deze gegevens verder worden opgevraagd bij het handelsregister door het NTRK zelf.
  • Bij het aanvragen verplicht het potentiele lid zichzelf om alle gewenste en noodzakelijke informatie te leveren die voor een beoordeling gebruikt dienen te worden. Verder dient er aan de toelatingseisen voldaan te worden.
  • Bij de ontvangst van het lidmaatschapsformulier door het NTRK ontvangt het potentiele lid een bevestiging via email. Hierbij wordt een kopie gevoegd van de door het potentiele lid verstrekte gegevens en de voorwaarden voor lidmaatschap. Als er naar aanleiding van deze email verdere vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met het NTRK.
  • Het NTRK behoudt ten alle tijden het recht om een aanvraag te weigeren of stop te zetten. Hierbij hoeven geen redenen opgegeven te worden.

Voorwaarden

Artikel 2

2.1       Het potentieel lid zal voldoen aan alle regels en eisen die door zowel de overheid als

het NTRK vastgesteld zijn om in de telefonie-branche te werken.

2.2       Er zal geen handel bedreven worden die in strijd is met een eventueel aanwezig

bestemmingsplan.

2.3       Er zal geen oneerlijke concurrentie plaatsvinden.

2.4       Bij de aanvraag zal een potentieel lid eerst ingeschreven worden als een niet-gecertificeerd lid. Dit betekent dat, zolang er nog niet is voldaan aan de door het NTRK gestelde eisen, het potentieel lid nog niet de voordelen geniet die gecertificeerde leden wel kennen.

2.5       Potentiele leden die eerder lid geweest zijn van het NTRK kunnen dit binnen een periode van drie jaar niet opnieuw aanvragen als zij betrokken geweest zijn bij een royement of faillissement of als een eigenaar, bedrijfsleider of een op een andere manier geaffilieerde persoon aan de eerder genoemde beschrijving voldoet.

2.6       Het bestuur van het NTRK behoudt het recht om ontheffing te verlenen over artikel 2.1 tot en met 2.5, mits het voldoen aan de eerdere artikelen niet in alle redelijkheid gevraagd kan worden van een potentieel lid. Het is echter mogelijk dat het bestuur hier wel bepaalde beperkingen, voorschriften of voorwaarden aan zal verbinden.

2.7       Een lidmaatschap kent de duur van een jaar en is onderhevig aan automatische verlenging. Verder duurt een lidmaatschap minimaal een jaar, waarbij het jaar start in de maand waarop een potentieel lid aangenomen is. Er zal jaarlijks een rekening voor het lidmaatschap verstuurd worden, waarbij de rekening ontvangen zal worden in de maand voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar. Leden kunnen er echter ook voor kiezen om maandelijkse betalingen te doen. Daarbij wordt echter wel een toeslag gerekend van €1,50. Als het lidmaatschap opgezegd wordt, dient dit minimaal drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te gebeuren. Er zal dan binnen veertien dagen contact vanuit het NTRK opgenomen worden. Dit kan zowel via de reguliere post als via de email. Mocht dit niet gebeuren, dan dient het lid contact op te nemen met het NTRK. Dit dient om eventuele misverstanden te voorkomen.

De onderneming en het certificaat

Artikel 3

3.1       Bij het aanvragen van een lidmaatschap geeft het potentiele lid weer in welke branche het lid ingedeeld wil worden.

3.2       Voldoet het lid niet aan artikel 3.1, dan zal het bestuur zelf het potentiele lid in een

            branche indelen.

3.3       Mocht tijdens het lidmaatschap het lid dusdanig een ander bedrijfsprofiel gaan voeren dat er een categorisatie binnen een andere branche plaats dient te vinden, dan dient het lid dit zo snel mogelijk door te geven aan NTRK, zodat deze de wijziging kan verwerken.

3.4       Het NTRK certificaat kan verkregen worden door middel van het ondergaan van een certificeringsprocedure. Een certificatie is geldig voor de duur van een jaar. Het is niet verplicht om deze procedure te doorlopen. Dit betekend dat leden zelf kunnen beslissen of ze zich willen laten certificeren of her-certificeren. Het kan zijn dat bij certificatie het NTRK steekproefsgewijs een certificatie uitvoert. Mocht het zo zijn dat bij deze steekproef een lid niet voldoet aan alle eisen die in een procedure vastgesteld zijn, dan zal het NTRK het lid hiervan op de hoogte stellen. Verbeteringen dienen binnen twee weken plaats gevonden te hebben. Mocht dit onvoldoende gebeuren, dan vervalt de gehele certificering en het op dat moment geldige certificaat.

Verklaring

Artikel 4

4.1       Bij de aanvraag van een lidmaatschap verklaren potentiele leden dat zij het doel van de NTRK onderschrijven, dat zij van plan zijn om zich aan de hier vast gelegde huisregels te houden en dat zij alle statuten, besluitvormingen en verdere reglementen ter goeder trouw zullen naleven.

Financiële zaken

Artikel 5

5.1       Leden dienen een bijdrage te betalen. Er wordt per vestigingsadres een bijdrage gerekend. Hierbij gelden nevenvestigingen als volledige vestigingen. Verder is er sprake van een toegangsbedrag.

5.2       Alle financiële kosten die door het NTRK vast gesteld zijn en gefactureerd worden dienen binnen dertig dagen na de gemelde factuurdatum voldaan te zijn.

5.3       Mocht een lid niet aan de betalingsvoorwaarden in artikel 5.1 en 5.2 voldoen, dan wordt dit lid in gebreke gesteld en geschorst als actief lid. Deze schorsing ontzegt een lid echter niet van de verplichting tot betalen.

5.4       Eventuele toekomstige betalingen mogen verrekend worden met nog openstaande schulden.

5.5       Als er niet tijdig betaald wordt, dan zullen er incassokosten in rekening gebracht worden. Deze bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, waarbij een minimum van €35 gehanteerd wordt. Verder zullen ook de wettelijke rente en de contractuele rente van 1% verrekend worden.

5.6       Als een lid door betaling de schorsing laat opheffen, dan zal er eenmalig een bedrag van €50 aan administratiekosten gerekend worden.

5.7       Als een lidmaatschap vanwege wanbetaling wordt opgezegd, dan zal een lid niet opnieuw worden toegelaten na het voldoen van de bij het NTRK ontstane schulden.

Het NTRK logo

Artikel 6

6.1       Leden van het NTRK verplichten zich om het NTRK logo duidelijk zichtbaar op hun website te plaatsen en om dit logo te voorzien van een link naar de website van het NTRK.

6.2       Het logo mag daarnaast op overige documentatie en reclame geplaats worden, mits het logo niet veranderd word en het verband blijft houden met het bij het NTRK aangesloten lid.

Verplichtingen

Artikel 7

7.1                   Leden zijn verplicht om het NTRK schriftelijk op de hoogte te houden van de volgende ontwikkelingen:

A          wijzigingen in de rechtsvorm van het bedrijf, waaronder de hoofdvestiging en eventuele losse filialen vallen.

B          adreswijzigingen van het bedrijf, waaronder wederom de hoofdvestiging en eventuele losse filialen vallen.

C          wijzigingen in het zeggenschap van leden, door bijvoorbeeld een overname van het bedrijf of delen daarvan.

D         elke andere wijziging die gevolgen heeft voor de deelname aan het NTRK keurmerk en het voldoen van de financiële kosten.

7.2       Leden zijn verplicht om het NTRK alle noodzakelijke informatie te verschaffen die het NTRK nodig heeft om te beoordelen of een lid voldoet aan de eisen die gesteld worden om deel te nemen.

7.3       Leden zijn verplicht om bij schorsing of het beëindigen van het lidmaatschap alle kenmerken van deelname te verwijderen. Dit betekent dat de algemene voorwaarden zoals verstrekt door het NTRK niet meer gebruikt mogen worden, dat verwijzingen hierna op alle materiele en digitale correspondentie (zoals briefpapier, prijskaarten, kassabonnen, offertes, reclame en overige communicatie) verwijderd dient te worden en dat alle logo’s van het NTRK verwijderd dienen te worden. Verder mogen geschorste of voormalige leden geen schriftelijke of mondelinge mededelingen doen die bij hun klanten de indruk wekt dat zij  nog actief of aangesloten zijn bij het NTRK.

Gevolgen

Artikel 8

8.1       Het NTRK behoudt het recht om leden te schorsen (waarbij het recht om het logo te gebruiken vervalt) of te verwijderen op het moment dat zij zich niet aan de Nederlandse wetgeving of aan de huisregels en algemene voorwaarden van het NTRK houden. Leden dienen na kennisgeving van een schorsing of verwijdering binnen 48 uur het logo van hun website en correspondentie te verwijderen. Verder mag een geschorst of verwijderd lid bij hun klanten niet langer de indruk wekken dat zij  nog actief bij het NTRK aangesloten zijn. Vindt er toch ongeoorloofd gebruik plaats, dan dient op aanwijzing van het NTRK gestaakt te worden, waarbij hiervan schriftelijk bevestiging gegeven dient te worden. Mochten leden hier niet aan voldoen, dan behoudt het NTRK het recht om een direct opeisbare boete van €10.000 te verstrekken met een dwangsom van €1.000 voor elke verdere dag waarop het vergrijp verder duurt. Daarbij dienen geschorste of voormalige leden schriftelijk aan te tonen dat zij gestaakt zijn met het vergrijp. Verder behoudt het NTRK het recht om juridische maatregelen te nemen. Het NTRK mag daarbij verdere schadevergoeding vragen omtrent misbruik van het logo, misbruik van de naam van het NTRK en overige onrechtmatige acties.

8.2       Het NTRK behoudt de mogelijkheid om bij het niet naleven van de huisregels en/of de algemene voorwaarden melding bij de desbetreffende instanties te maken.

Het aanteken van bezwaar

Artikel 9

9.1       Bij het weigeren van deelname van een potentieel lid kan er tot dertig dagen na de dagtekening van dit besluit bezwaar gemaakt worden. Dit dient bij het bestuur te gebeuren op schriftelijke wijze, waarbij de redenen van het bezwaar duidelijk aangegeven dienen te worden.

9.2       Leden die geschorst zijn kunnen wederom binnen dertig dagen hier bezwaar tegen maken. Dit dient wederom bij het bestuur gedaan te worden op schriftelijke wijze, waarbij de redenen van het bezwaar duidelijk aangegeven dienen te worden.

Finale bepalingen

Artikel 10

10.1     Het bestuur behoudt het alleenrecht op het aanvullen en wijzigen van de huisregels.

10.2     Aanvullingen en wijzigingen van de huisregels kunnen alleen doorgevoerd worden door het bestuur als er een twee/derde meerderheid is.

10.3     Na het voldoen van de eis in artikel 10.2 worden eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de leden bekend gemaakt. De aanvulling of wijziging treedt in effect op de dag dat deze aan de leden bekend gemaakt is door middel van publicatie.